Stanovy

STANOVY

občanského sdružení podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů

MILITARY CLUB KOLÍN

NÁZEV A SÍDLO

Název sdružení zní: MILITARY CLUB KOLÍN, dále jen klub

Sídlo klubu je: V Opletkách 388, 280 02 KOLÍN IV

CHARAKTER, CÍL A ZPŮSOBY ČINNOSTI

Klub je nezávislým, dobrovolným občanským sdružením sběratelů militarií, vojenské výzbroje a techniky, zájemců o historii armády, Policie, Finanční stráže a četnictva.

K jeho cílům patří činnost sběratelská a osvětová tradicionalistická – pořádání výstav vojenské výstroje a techniky, přednášek, ukázek výcviku a boje různých časových období. Do tohoto patří 1.světová válka, období tzv. I.republiky – Republiky československé, 2.světová válka a technika v období po 2.světové válce, stejně tak jako historie Policie.

Činnost klubu je směřována ke spolupráce s armádou České republiky, Policií ČR, městskými a obecními úřady, filmovými produkcemi, muzei, organizátory výstav, historiky a kluby podobného zaměření z České republiky a ze zahraničí, především ze států Evropské unie.

Klub rozhoduje o svých cílech, programu a způsobu jeho realizace samostatně. Sám si vytváří orgány a rozhoduje o všech věcech týkajících se vnitřní organizace klubu.

Klub působí na území České republiky a při své činnosti se řídí jejím platným právním řádem.

Klub může spolupracovat i s ostatními organizacemi a sdruženími a v rámci této spolupráce vstupovat s nimi do právních svazků.

ČLENSTVÍ

Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, schopná plnit povinnosti člena.

Členství nového člena vzniká na základě podané přihlášky a jeho přijetím členskou schůzí.

Zánik členství:

 1. Členství zaniká úmrtím, vystoupením na základě písemného oznámení člena předsedovi klubu nebo vyloučením na základě hlasování členské schůze.
 2. Důvodem pro vyloučení je zejména poškozování zájmů klubu

V případech zániku členství je člen nebo jeho zástupce povinen vyrovnat s klubem majetkové záležitosti. Veškerý majetek zapůjčený od klubu nebo od jeho členů musí neprodleně vrátit.

Členská práva a povinnosti vyplývají přímo z činnosti klubu:

Každý člen klubu má zejména právo:

 • volit a být volen do všech orgánů klubu
 • účastnit se všech akcí klubu a užívat se souhlasem vedení zařízení a majetek klubu
 • být informován o všech záležitostech týkajících se klubu

Každý člen klubu má zejména povinnost:

 • dodržovat platné zákony ČR a stanovy klubu
 • chránit majetek klubu a pečovat o něj
 • respektovat usnesení členské schůze a výboru klubu

ORGÁNY KLUBU

Orgány klubu jsou členská schůze a výbor.

Členská schůze volí 1x za čtyři roky tříčlenný výbor, a to předsedu a dva místopředsedy.

Orgány klubu mají tuto působnost a pravomoci:

 1. veškeré zásadní rozhodování je v pravomoci členské schůze. Členská schůze se koná minimálně 1x ročně. O místu a termínu konání členské schůze musí být všichni členové klubu informováni alespoň měsíc předem.
 2. členská schůze kromě volby výboru rozhoduje o vzniku a zániku členství, schvaluje činnost výboru, navrhuje a schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o změně práv a povinností člena, usnáší se o zániku klubu.
 3. rozhodování členské schůze probíhá hlasováním. Schůze je usnášeníschopná, pokud byla řádně svolána dle odst. 1 i v případě přítomnosti jediného člena klubu. Ke schválení návrhu je třeba získat hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy řídícího schůzi.
 4. Za klub mohou jednat a podepisovat buď samostatně předseda, nebo společně oba místopředsedové.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

Majetek získává klub z příspěvků a darů nebo z jiných příjmů. Finanční majetek spravuje výbor. Inventární majetek získává klub koupí nebo směnou z prostředků klubu a spravuje jej též výbor.

ZÁNIK KLUBU

Klub zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů klubu o dobrovolném rozpuštění nebo sloučením s jiným sdružením, a to po jejich písemném vyrozumění, že se mají k tomuto problému vyjádřit

Tyto stanovy byly schváleny na schůzi budoucích členů klubu konané dne 24. srpna 2013, na níž byli zvoleni členové přípravného výboru jednající jménem sdružení do doby, než bude po registraci sdružení řádně zvolen výbor klubu.